Solution

Трябва да използваме няколко условни проверки с логическо "ИЛИ" (||):

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/508#3.

results matching ""

    No results matching ""