Визуализация на правоъгълника и точката

Остава да се имплементира най-сложната част: визуализация на правоъгълника и точката в контролата pictureBox с преоразмеряване. Може да си помогнем с кода по-долу, който прави малко изчисления и рисува син правоъгълник и тъмносиньо кръгче (точката) според зададените във формата координати. За съжаление сложността на кода надхвърля изучавания до момента материал и е сложно да се обясни в детайли как точно работи. Оставени са коментари за ориентация. Това е пълната версия на действието Draw():

private void Draw()
{
 // Get the rectangle and point coordinates from the form
 var x1 = this.numericUpDownX1.Value;
 var y1 = this.numericUpDownY1.Value;
 var x2 = this.numericUpDownX2.Value;
 var y2 = this.numericUpDownY2.Value;
 var x = this.numericUpDownX.Value;
 var y = this.numericUpDownY.Value;

 // Display the location of the point: Inside / Border / Outside
 DisplayPointLocation(x1, y1, x2, y2, x, y);

 // Calculate the scale factor (ratio) for the diagram holding the
 // rectangle and point in order to fit them well in the picture box
 var minX = Min(x1, x2, x);
 var maxX = Max(x1, x2, x);
 var minY = Min(y1, y2, y);
 var maxY = Max(y1, y2, y);
 var diagramWidth = maxX - minX;
 var diagramHeight = maxY - minY;
 var ratio = 1.0m;
 var offset = 10;
 if (diagramWidth != 0 && diagramHeight != 0)
 {
  var ratioX = (pictureBox.Width - 2 * offset - 1) / diagramWidth;
  var ratioY = (pictureBox.Height - 2 * offset - 1) / diagramHeight;
  ratio = Math.Min(ratioX, ratioY);
 }

 // Calculate the scaled rectangle coordinates
 var rectLeft = offset + (int)Math.Round((Math.Min(x1, x2) - minX) * ratio);
 var rectTop = offset + (int)Math.Round((Math.Min(y1, y2) - minY) * ratio);
 var rectWidth = (int)Math.Round(Math.Abs(x2 - x1) * ratio);
 var rectHeight = (int)Math.Round(Math.Abs(y2 - y1) * ratio);
 var rect = new Rectangle(rectLeft, rectTop, rectWidth, rectHeight);

 // Calculate the scalled point coordinates
 var pointX = (int)Math.Round(offset + (x - minX) * ratio);
 var pointY = (int)Math.Round(offset + (y - minY) * ratio);
 var pointRect = new Rectangle(pointX - 2, pointY - 2, 5, 5);

 // Draw the rectangle and point
 pictureBox.Image = new Bitmap(pictureBox.Width, pictureBox.Height);
 using (var g = Graphics.FromImage(pictureBox.Image))
 {
  // Draw diagram background (white area)
  g.Clear(Color.White);

  // Draw the rectangle (scalled to the picture box size)
  var pen = new Pen(Color.Blue, 3);
  g.DrawRectangle(pen, rect);

  // Draw the point (scalled to the picture box size)
  pen = new Pen(Color.DarkBlue, 5);
  g.DrawEllipse(pen, pointRect);
 }
}

private decimal Min(decimal val1, decimal val2, decimal val3)
{
 return Math.Min(val1, Math.Min(val2, val3));
}

private decimal Max(decimal val1, decimal val2, decimal val3)
{
 return Math.Max(val1, Math.Max(val2, val3));
}

В горния код се срещат доста преобразувания на типове, защото се работи с различни типове числа (десетични числа, реални числа и цели числа) и понякога се изисква да се преминава между тях.

results matching ""

  No results matching ""