Форматиране на изходните данни

След като изчислихме какви са съответните цени и крайната сума за престоя - нека да си изведем във форматиран вид резултата, като преди това го запишем в изходните ни параметри - studioInfo и apartmentInfo.

За изчисленията на изходните параметри използваме метода decimal.Round(Decimal, Int32). Този метод закръгля десетично число до зададен брой цифри след десетичния знак. За целта, подаваме на метода данни от тип decimal (studioRent, apartamentPrice) и цяло число (int). В нашия случай ще закръглим десетичното число до две цифри след десетичната точка.

Printing the Result

Накрая остава да покажем изчислените резултати на конзолата.

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/509#4.

results matching ""

    No results matching ""