Изчисляване на транспортните разходи

Нека създадем и инициализираме нужните за изчисленията променливи:

Нека отново прегледаме условието. Трябва да направим две различни блок изчисления.

От първите изчисления трябва да разберем каква част от бюджета ще трябва да заделим за транспорт. За логиката на тези изчисления забелязваме, че има значение единствено броят на хората в групата. Следователно ще направим логическата разбивка спрямо броя на запалянковците.

Ще използваме условна конструкция - поредица от if-else блокове.

results matching ""

    No results matching ""