Hints and Guidelines

Ще прочетем входните данни и ще извършим изчисленията, описани в условието на задачата, за да проверим дали ще стигнат парите.

Processing the Input Data

Нека прочетем внимателно условието и да разгледаме какво се очаква да получим като входни данни, какво се очаква да върнем като резултат, както и кои са основните стъпки при разбиването на логическата схема.

Като за начало, нека обработим и запазим входните данни в подходящи за това променливи:

results matching ""

    No results matching ""