Проверяване за деление и модулно деление

От условието можем да видим, че за събиране (+), изваждане (-) или умножение (*) очакваният резултат има еднаква структура: "{n1} {оператор} {n2} = {резултат} – {even/odd}", докато за деление (/) и за модулно деление (%) резултатът има различна структура.

results matching ""

    No results matching ""