Вложени проверки

if (condition1)
{
  if (condition2)
    // тяло; 
  else
    // тяло;
}
Запомнете, че не е добра практика да пишете **дълбоко вложени условни конструкции** (с ниво на влагане повече от три). Избягвайте влагане на повече от три условни конструкции една в друга. Това усложнява кода и затруднява неговото четене и разбиране.

results matching ""

  No results matching ""