Switch-case проверки

Когато работата на програмата ни зависи от стойността на една променлива, вместо да правим последователни проверки с множество if-else блокове, можем да използваме условната конструкция switch-case.

switch (селектор)
{
  case стойност1
    конструкция;
    break;
  case стойност2
    конструкция;
    break;
  default
    конструкция;
    break;
}

Конструкцията се състои от Селектор - израз, който се изчислява до някаква конкретна стойност. Типът на селектора може да бъде цяло число, string или enum. Множество case етикети с команди след тях, завършващи с break.

results matching ""

  No results matching ""