Hints and Guidelines

Първо въвеждаме едно число n (броят числа, които предстои да бъдат въведени). Задаваме на текущия максимум max първоначална неутрална стойност, например -10000000000000 (или int.MinValue). С помощта на for цикъл, чрез който итерираме n-1 пъти, прочитаме по едно цяло число num. Ако прочетеното число num е по-голямо от текущия максимум max, присвояваме стойността на num в променливата max. Накрая, в max трябва да се е запазило най-голямото число. Отпечатваме го на конзолата.

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/510#4.

results matching ""

    No results matching ""