Hints and Guidelines

Прочитаме входния текст s, зануляваме сумата и завъртаме цикъл от 0 до s.Length-1 (дължината на текста -1). Проверяваме всяка буква s[i] дали е гласна и съответно добавяме към сумата стойността ѝ.

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/510#8.

results matching ""

    No results matching ""