Имплементиране на бутоните [Reset] и [Show / Hide Turtle]

Нека напишем кода и за останалите два бутона. Целта на бутона [Reset] е да изтрие графиката и да започне да чертае на чисто:

Целта на бутона [Show / Hide Turtle] е да показва или скрива костенурката:

Отново стартираме приложението с [Ctrl+F5] и го тестваме, дали работи коректно.

results matching ""

    No results matching ""