Алгоритъм на Евклид

В следващата задача ще използваме един от първите публикувани алгоритми за намиране на НОД - алгоритъм на Евклид:

Докато не достигнем остатък 0:

  • Делим по-голямото число на по-малкото.
  • Вземаме остатъка от делението.

Псевдо-код за алгоритъма на Евклид:

while b ≠ 0
  var oldB = b;
  b = a % b;
  a = oldB;
print а;

results matching ""

    No results matching ""