Създаване на контролите за игра

Сега създаваме контролите за играта. Целта е да добавим скролиращи ленти (scroll bars), с които играчът се прицелва, и бутон за старт на нова игра. Затова трябва да редактираме файла Views/Home/Index.cshtml. Изтриваме всичко в него и въвеждаме кода от картинката:

Този код създава уеб форма <form> със скролер (поле) position за задаване на число в интервала [0 … 100] и бутон [Fire Top] за изпращане на данните от формата към сървъра. Действието, което ще обработи данните, се казва Home/FireTop, което означава метод FireTop в контролер Home, който се намира във файла HomeController.cs. Следват още две подобни форми с бутони [Fire Bottom] и [New Game].

results matching ""

    No results matching ""