Генериране на случайни плодове

Трябва да генерираме случайни плодове. За да направим това, трябва да напишем метод GenerateRandomFruits() с кода от картинката по-долу. Този код записва в таблицата (матрицата) fruits имена на различни картинки и така изгражда игралното поле. Във всяка клетка от таблицата се записва една от следните стойности: apple, banana, orange, kiwi, empty или dynamite. След това, за да се нарисува съответното изображение в изгледа, към текста от таблицата ще се долепи .png и така ще се получи името на файла с картинката, която да се вмъкне в HTML страницата като част от игралното поле. Попълването на игралното поле (9 колони с по 3 реда) става в изгледа Index.cshtml с два вложени for цикъла (за ред и за колона).

За да се генерират случайни плодове за всяка клетка се генерира случайно число между 0 и 8 (вж. класа Random в .NET). Ако числото e 0 или 1, се слага аpple, ако е между 2 и 3, се слага banana и т.н. Ако числото е 8, се поставя dynamite. Така плодовете се появяват 2 пъти по-често отколкото динамита. Ето и кода:

results matching ""

    No results matching ""