Подготовяне на плодовете за визуализация

Сега трябва да подготвим плодовете за рисуване в изгледа (view). Добавяме следния код в контролера: Controllers/HomeController.cs:

Горният код дефинира полета за брой редове, брой колони, за таблицата с плодовете (игралното поле), за натрупаните от играча точки и информация дали играта е активна или е свършила (поле gameOver). Игралното поле е с размери 9 колони на 3 реда и съдържа за всяко поле текст какво има в него: apple, banana, orange, kiwi, empty или dynamite. Главното действие Index() подготвя игралното поле за чертане като записва във ViewBag структурата елементите на играта и извиква изгледа, който ги чертае в страницата на играта в уеб браузъра като HTML.

results matching ""

    No results matching ""