Example: число в диапазона [1 … 100]

Да се въведе цяло число в диапазона [1 … 100]. Ако въведеното число е невалидно, да се въведе отново. В случая, за невалидно число ще считаме всяко такова, което не е в зададения диапазон.

За да решим задачата, можем да използваме следния алгоритъм:

  • Създаваме променлива num, на която присвояваме целочислената стойност, получена от входа на конзолата.
  • За условие на цикъла слагаме израз, който е true, ако числото от входа не е в диапазона посочен в условието.
  • В тялото на цикъла: отпечатваме съобщение със съдържание "Invalid number!" на конзолата, след което присвояваме нова стойност за num от входа на конзолата.
  • След като вече сме валидирали въведеното число, извън тялото на цикъла отпечатваме стойността на числото.

Ето и примерна реализация на алгоритъма чрез while цикъл:

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/514#5.

results matching ""

    No results matching ""