Printing the Result

Остава само да принтираме резултата на конзолата. Важно е да форматираме изхода правилно, за да се появява водещата нула в първите 9 месеца. Това става, като добавим форматиращ стринг :D2 след втория елемент.

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#4.

results matching ""

    No results matching ""