Прочитане и обработване на входните данни

Приемаме си входа от конзолата.

За да си направим по-лесно проверките, ще си създадем една променлива, която ще съдържа броя дни, които има в месеца, който сме задали.

results matching ""

    No results matching ""