Изчисляване страната и височината на триъгълника

Трябва да пресметнем страната и височината на триъгълника. От картинките, както и от условието y2 = y3 забелязваме, че едната страна винаги е успоредна на хоризонталната ос. Това означава, че нейната дължина е равна на дължината на отсечката между нейните координати x2 и x3, която е равна на разликата между по-голямата и по-малката координата. Аналогично можем да изчислим и височината. Тя винаги ще е равна на разликата между y1 и y2(или y3, тъй като са равни). Тъй като не знаем дали винаги x2 ще е по-голям от x3, или y1 ще е под или над страната на триъгълника, ще използваме абсолютните стойности на разликата, за да получаваме винаги положителни числа, понеже една отсечка не може да има отрицателна дължина.

results matching ""

    No results matching ""