Problem: лице на триъгълник в равнината

Триъгълник в равнината е зададен чрез координатите на трите си върха. Първо е зададен върхът (x1, y1). След това са зададени останалите два върха: (x2, y2) и (x3, y3), които лежат на обща хоризонтална права (т.е. имат еднакви Y координати). Напишете програма, която пресмята лицето на триъгълника по координатите на трите му върха.

Input

От конзолата се четат 6 цели числа (по едно на ред): x1, y1, x2, y2, x3, y3.

  • Всички входни числа са в диапазона [-1000 … 1000].
  • Гарантирано е, че y2 = y3.

Output

Да се отпечата на конзолата лицето на триъгълника.

Sample Input and Output

Input Output Visualization Comments
5
-2
6
1
1
1
7.5 Страната на триъгълника а = 6 - 1 = 5
Височината на триъгълника h = 1 - (-2) = 3
Лицето на триъгълника S = a * h / 2 = 5 * 3 / 2 = 7.5
Input Output Visualization Comments
4
1
-1
-3
3
-3
8 Страната на триъгълника а = 3 - (-1) = 4
Височината на триъгълника h = 1 - (-3) = 4
Лицето на триъгълника S = a * h / 2 = 4 * 4 / 2 = 8

results matching ""

    No results matching ""