Analysis of the Problem

При задачите за чертане с конзолата, най-често потребителят въвежда едно цяло число, което е свързано с общата големина на фигурката, която трябва да начертаем. Тъй като в условието е упоменато как се изчисляват общата дължина и широчина на фигурката, можем да ги използваме за отправни точки. От примерите ясно се вижда, че без значение какви са входните данни, винаги имаме първи два реда, които са с почти идентично съдържание.

......./|\.......
.......\|/.......

Забелязваме също така, че последните три реда винаги присъстват, два от които са напълно еднакви.

*****************
*.*.*.*.*.*.*.*.*
*****************

От тези наши наблюдения можем да изведем формулата за височина на променливата част на коледната шапка. Използваме зададената по условие формула за общата височина, като изваждаме големината на непроменливата част. Получаваме (2 * n + 5) – 5 или 2 * n.

results matching ""

    No results matching ""