Избор на тип за изчисленията

За извършване на пресмятанията избираме да използваме тип decimal.

Типът данни за реални числа с десетична точност в C# е 128-битовият тип decimal. Той има точност от 28 до 29 десетични цифри. Минималната му стойност е -7.9×10^28, а максималната е +7.9×10^28. Стойността му по подразбиране е 0.0m или 0.0M. Символът m накрая указва изрично, че числото е от тип decimal (по подразбиране всички реални числа са от тип double). Най-близките до 0 числа, които могат да бъдат записани в decimal, са ±1.0 × 10^-28. Видно е, че decimal не може да съхранява много големи положителни и отрицателни числа (например със стотици цифри), нито стойности много близки до 0. За сметка на това този тип почти не прави грешки при финансови пресмятания, защото представя числата като сума от степени на числото 10, при което загубите от закръгляния са много по-малки, отколкото когато се използва двоично представяне. Реалните числа от тип decimal са изключително удобни за пресмятания с пари – изчисляване на приходи, задължения, данъци, лихви и т.н.

Повече за различните типове данни в езика C# може да прочетете тук:

http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/read-online/glava2-primitivni-tipove-i-promenlivi/#_Toc298863935

results matching ""

    No results matching ""