Reading the Input Data

За последната задача имаме по условие входни данни на 3 реда, които са представени от по един символ от ASCII таблицата (http://www.asciitable.com/). Бихме могли да използваме вече дефинирана функция в езика C#, като преобразуваме входните данни в тип данни char по следния начин:

results matching ""

    No results matching ""