Example

Нека редицата на Трибоначи да започне с 1, 2 и 3. Това означава, че първата редица ще съдържа числата 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68, 125, 230, 423, 778, 1431, 2632, 4841, 8904, 16377, 30122, 55403, 101902 и т.н.

Същевременно, нека числата в спиралата да започнат с 5 и спиралата да се увеличава с 2 на всяка стъпка.

Тогава втората редица ще съдържа числата 5, 7, 9, 13, 17, 23, 29, 37 и т.н. Виждаме, че 37 е първото число, което се среща в редицата на Трибоначи и в спиралата и това е търсеното решение на задачата.

results matching ""

    No results matching ""