Reading the Input Data

Като всяка задача, започваме решението с прочитане и обработване на входните данни. В случая имаме две цели числа, които можем да обработим с комбинация от методите int.Parse(…) и Console.ReadLine().

В задачата имаме няколко основни момента - генерирането на всички комбинации с дължина 5 включващи 5-те дадени букви, премахването на повтарящите се букви и пресмятането на теглото за дадена вече опростена дума. Отговорът ще се състои от всяка дума, чието тегло е в дадения интервал [firstNumber, secondNumber]

results matching ""

    No results matching ""