Printing the Output

След като имаме пресметнато теглото на дадена дата, трябва да проверим дали съвпада с търсеното от нас магическо тегло, за да знаем, дали трябва да се принтира или не. Проверката може да се направи със стандартен if блок, като трябва да се внимава при принтирането датата да е в правилния формат.

За отпечатването на датите имаме два варианта:

  • Първият начин е да използваме метода .ToString(…), на който можем да подадем формат на датата, т.е. дали дните да се изписват с водеща нула или не, дали месеците да се изписват с водещи нули или не, с думи или с цифри, с кратък запис или с пълно име и т.н.

  • Вторият вариант е да вземем отделните компоненти на датата Day, Month и Year, както направихме при пресмятането, и да си оформим изхода чрез форматиращ стринг.

Внимание: тъй като обхождаме датите от началната година към крайната, те винаги ще бъдат подредени във възходящ ред, както е по условие.

И накрая, ако не сме намерили нито една дата, отговаряща на условията, ще имаме false стойност във found променливата и ще можем да отпечатаме No.

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/518#1.

results matching ""

    No results matching ""