Hints and Guidelines

Както обикновено, първо ще прочетем и обработим входа, след това ще решим задачата и накрая ще отпечатаме резултата, форматиран, както се изисква.

Reading the Input Data

Входните данни се състоят от точно един ред от конзолата. Тук имаме два начина, по които можем да обработим входа. Първият е чрез прочитането на целия ред с командата Console.ReadLine() и достъпването на всеки един символ (char) от реда чрез foreach цикъл. Вторият е чрез прочитане на входа символ по символ чрез командата Console.Read() и обработване на всеки символ.

За решаване на задачата ще използваме втория вариант.

results matching ""

    No results matching ""