Problem: * точка във фигурата

Фигура се състои от 6 блокчета с размер h * h, разположени като на фигурата. Долният ляв ъгъл на сградата е на позиция {0, 0}. Горният десен ъгъл на фигурата е на позиция {2*h, 4*h}. На фигурата координатите са дадени при h = 2:

Да се напише програма, която въвежда цяло число h и координатите на дадена точка {x, y} (цели числа) и отпечатва дали точката е вътре във фигурата (inside), вън от фигурата (outside) или на някоя от стените на фигурата (border).

Sample Input and Output

Input Output Input Output
2
3
10
outside 2
3
1
inside
Input Output Input Output
2
2
2
border 2
6
0
border
Input Output Input Output
2
0
6
outside 15
13
55
outside
Input Output Input Output
15
29
37
inside 15
37
18
outside
Input Output Input Output
15
-4
7
outside 15
30
0
border

results matching ""

    No results matching ""