Example: най-голямо число

Да се напише програма, която въвежда n цели числа (n > 0) и намира най-голямото измежду тях. На първия ред на входа се въвежда броят числа n. След това се въвеждат самите числа, по едно на ред. Примери:

Sample Input and Output

Input Output
2
100
99
100
3
-10
20
-30
20
4
45
-20
7
99
99
1
999
999
2
-1
-2
-1

results matching ""

    No results matching ""