Chapter 8.2. Подготовка за практически изпит – част II

В настоящата глава ще разгледаме един практически изпит по основи на програмирането, проведен в SoftUni на 18 декември 2016 г. Задачите дават добра представа какво можем да очакваме на приемния изпит по програмиране в SoftUni. Изпитът покрива изучавания учебен материал от настоящата книга и от курса "Programming Basics" в SoftUni.

results matching ""

    No results matching ""