Problem: елемент, равен на сумата на останалите

Да се напише програма, която въвежда n цели числа и проверява дали сред тях съществува число, което е равно на сумата на всички останали. Ако има такъв елемент, се отпечатва "Yes" + неговата стойност, в противен случай - "No" + разликата между най-големия елемент и сумата на останалите (по абсолютна стойност).

Sample Input and Output

Input Output Comments
7
3
4
1
1
2
12
1
Yes
Sum = 12
3 + 4 + 1 + 2 + 1 + 1 = 12
4
6
1
2
3
Yes
Sum = 6
1 + 2 + 3 = 6
3
1
1
10
No
Diff = 8
|10 - (1 + 1)| = 8
3
5
5
1
No
Diff = 1
|5 - (5 + 1)| = 1
3
1
1
1
No
Diff = 1
-

Hints and Guidelines

Трябва да изчислим сумата на всички елементи, да намерим най-големия от тях и да проверим търсеното условие.

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/510#9.

results matching ""

    No results matching ""