Problem: разстояние

Напишете програма, която да пресмята колко километра изминава кола, за която знаем първоначалната скорост (км/ч), времето в минути, след което увеличава скоростта с 10%, второ време, след което намалява скоростта с 5%, и времето до края на пътуването. За да намерите разстоянието трябва да превърнете минутите в часове (например 70 минути = 1.1666 часа).

Input Data

От конзолата се четат 4 реда:

  • Първоначалната скорост в км/ч – цяло число в интервала [1 … 300].
  • Първото време в минути – цяло число в интервала [1 … 1000].
  • Второто време в минути – цяло число в интервала [1 … 1000].
  • Третото време в минути – цяло число в интервала [1 … 1000].

Output Data

Да се отпечата на конзолата едно число: изминатите километри, форматирани до втория символ след десетичния знак.

Sample Input and Output

Input Output Comments
90
60
70
80
330.90 Разстояние с първоначална скорост: 90 км/ч * 1 час (60 мин) = 90 км
След увеличението: 90 + 10% = 99.00 км/ч * 1.166 часа (70 мин) = 115.50 км
След намаляването: 99 - 5% = 94.05 км/ч * 1.33 часа (80 мин) = 125.40 км
Общо изминати: 330.9 км
Input Output Comments
140
112
75
190
917.12 Разстояние с първоначална скорост: 140 км/ч * 1.86 часa (112 мин) = 261.33 км
След увеличението: 140 + 10% = 154.00 км/ч * 1.25 часа (75 мин) = 192.5 км
След намаляването: 154.00 - 5% = 146.29 км/ч * 3.16 часа (190 мин) = 463.28 км
Общо изминати: 917.1166 км

results matching ""

    No results matching ""