Problem: числен израз

Бони е изключително могъща вещица. Тъй като силата на природата не е достатъчна, за да се бори успешно с вампири и върколаци, тя започнала да усвоява силата на Изразите. Изразът е много труден за усвояване, тъй като заклинанието разчита на способността за бързо решаване на математически изрази.

За използване на "Израз заклинание", вещицата трябва да знае резултата от математическия израз предварително. Израз заклинанието се състои от няколко прости математически израза. Всеки математически израз може да съдържа оператори за събиране, изваждане, умножение и/или деление.

Изразът се решава без да се вземат под внимание математическите правила при пресмятане на числови изрази. Това означава, че приоритет има последователността на операторите, а не това какъв вид изчисление правят. Израза може да съдържа скоби, като всичко в скобите се пресмята първо. Всеки израз може да съдържа множество скоби, но не може да съдържа вложени скоби:

  • Израз съдържащ (…(…)…) е невалиден.
  • Израз съдържащ (…)…(…) е валиден.

Input Data

Входните данни се състоят от един ред, който бива подаван от конзолата. Той съдържа математическият израз за пресмятане. Редът винаги завършва със символа "=". Символът "=" означава край на математическия израз.

Входните данни винаги са валидни и във формата, който е описан. Няма нужда да бъдат валидирани.

Output Data

Изходните данни трябва да се принтират на конзолата. Изходът се състои от един ред – резултата от пресметнатия математически израз.

Резултатът трябва да бъде закръглен до втората цифра след десетичния знак.

Constraints

  • Изразите ще състоят от максимум 2500 символа.
  • Числата от всеки математически израз ще са в интервала [1 … 9].
  • Операторите в математическите изрази винаги ще бъдат измежду + (събиране), - (изваждане), / (деление) или * (умножение).
  • Резултатът от математическия израз ще е в интервала [-100000.00 … 100000.00].
  • Позволено време за изпълнение: 0.1 секунди.
  • Позволена памет: 16 MB.

Sample Input and Output

Input Output Input Output
4+6/5+(4*9–8)/7*2= 8.57 3+(6/5)+(2*3/7)*7/2*(9/4+4*1)= 110.63

results matching ""

    No results matching ""