Problem: пет специални букви

Дадени са две числа: начало и край. Напишете програма, която генерира всички комбинации от 5 букви, всяка измежду множеството {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'}, така че теглото на тези 5 букви да е число в интервала [начало … край], включително. Принтирайте ги по азбучен ред, на един ред, разделени с интервал.

Теглото на една буква се изчислява по следния начин:

weight('а') = 5;
weight('b') = -12;
weight('c') = 47;
weight('d') = 7;
weight('e') = -32;

Теглото на редицата от букви c1, c2, …, cn е изчислено, като се премахват всички букви, които се повтарят (от дясно наляво), и след това се пресметне формулата:

weight(c1c2…cn) = 1 * weight(c1) + 2 * weight(c2) + … + n * weight(cn)

Например, теглото на bcddc се изчислява по следния начин:

Първо премахваме повтарящите се букви и получаваме bcd. След това прилагаме формулата: 1 * weight('b') + 2 * weight('c') + 3 * weight('d') = 1 * (-12) + 2 * 47 + 3 * 7 = 103.

Друг пример: weight("cadae") = weight("cade") = 1 * 47 + 2 * 5 + 3 * 7 + 4 * (-32) = -50.

Input Data

Входните данни се четат от конзолата. Състоят се от две числа:

  • Числото за начало.
  • Числото за край.

Входните данни винаги ще бъдат валидни и винаги ще са в описания формат. Няма нужда да се проверяват.

Output Data

Резултатът трябва да бъде принтиран на конзолата като поредица от низове, подредени по азбучен ред. Всеки низ трябва да бъде отделен от следващия с едно разстояние. Ако теглото на нито един от 5 буквените низове не съществува в зададения интервал, принтирайте "No".

Constraints

  • Числата за начало и край да бъдат цели числа в диапазона [-10000 … 10000].
  • Позволено работно време за програмата: 0.25 секунди.
  • Позволена памет: 16 MB.

Sample Input and Output

Input Output Comments
40
42
bcead bdcea weight("bcead") = 41
weight("bdcea") = 40
Input Output
-1
1
bcdea cebda eaaad eaada eaadd eaade eaaed eadaa eadad eadae eadda eaddd eadde eadea eaded eadee eaead eaeda eaedd eaede eaeed eeaad eeada eeadd eeade eeaed eeead
Input Output
200
300
baadc babdc badac badbc badca badcb badcc badcd baddc bbadc bbdac bdaac bdabc bdaca bdacb bdacc bdacd bdadc bdbac bddac beadc bedac eabdc ebadc ebdac edbac
Input Output
300
400
No

results matching ""

    No results matching ""